Feriepenger på dagpenger

Publisert: 
31.5.2021
Foto: 
lo.no

Etter betydelig press fra blant annet Fellesforbundet vedtok Stortinget tidligere i vår at personer som har vært arbeidsledige og permitterte i 2020 og 2021, skal få feriepenger på dagpengene de har mottatt i perioden. Nå er forskriften omsider klar, og feriepengene for 2020 skal utbetales innen utgangen av juni 2021.

Etter betydelig press fra blant annet Fellesforbundet vedtok Stortinget tidligere i vår at personer som har vært arbeidsledige og permitterte i 2020 og 2021, skal få feriepenger på dagpengene de har mottatt i perioden. Nå er forskriften omsider klar, og feriepengene for 2020 skal utbetales innen utgangen av juni 2021.

Slik blir ordningen:

• Det innføres en midlertidig rett til feriepenger på dagpenger mottatt i 2020 og 2021, der feriepengene utbetales i henholdsvis 2021 og 2022.

• Det skal beregnes 10,2 prosent feriepenger på dagpengene.

• Beregningsperioden for feriepengene skal være hele året.

• Det er ikke satt et makstak for utbetaling.

• Det innføres ikke krav om å ha mottatt dagpenger i minst 8 uker for å få feriepenger på dagpengene.

• Feriepengene for 2020 vil utbetales innen utgangen av juni 2021.

Hvem det gjelder for:

Den midlertidige ordningen skal sameksistere med dagens ordning, der arbeidsledige og permitterte som har mottatt dagpenger i over 52 uker kan ta fire uker ferie med dagpenger, dersom de fortsatt er ledige og har rett på dagpenger. Grensedragningen mellom de to ordningene gjør at de som har vært arbeidsledige i 2020 og 2021 kan falle inn under en eller begge av ordningene, avhengig av hvor lenge man har mottatt dagpenger og når man kommer tilbake i arbeid. Skjæringspunktet mellom ordningene er lagt til 7. juni 2021.

Følgende vil i år gjelde for de forskjellige gruppene som har mottatt dagpenger i 2020:

• De som per 7. juni 2021 har mottatt dagpenger i kortere tid enn 52 uker og ikke lenger mottar dagpenger, vil få feriepenger på dagpengene.

• De som per 7. juni 2021 har mottatt dagpenger i kortere tid enn 52 uker og fortsatt går på dagpenger, vil få feriepenger på dagpengene. Disse kan senere også få rett på 4 uker ferie med dagpenger dersom de passerer 52 uker med dagpenger etter 7. juni.

• De som per 7. juni har mottatt dagpenger lengre enn 52 uker og ikke lenger mottar dagpenger, vil få feriepenger på dagpenger.

• De som per 7. juni har mottatt dagpenger lengre enn 52 uker og fortsatt mottar dagpenger,vil ikke få feriepenger på dagpenger. Disse vil i stedet ha rett til å ta 4 uker ferie samtidig som de mottar dagpenger, så lenge de fortsatt går på dagpenger. Hvis personen slutter på dagpenger etter 7. juni, og ikke har benyttet retten til de 4 ukene, vil muligheten bortfalle.Personen kan likevel få feriepenger på dagpengene fra 2020, hvis retten til å ta ferie med dagpenger helt eller delvis er benyttet i 2020. De permitterte som er tatt tilbake i jobb 7. juni, men der permitteringen ikke formelt sett eravsluttet, vil også kunne få feriepenger på dagpenger. Skjæringspunktet 7. juni er ikke knyttet til permitteringsstatus, men til hvorvidt du har en aktiv dagpengesak på det tidspunktet.

Ingen arbeidsgiverperiode II for de permitterte

Regjeringen har besluttet at den likevel ikke skal innføre en arbeidsgiverperiode nummer II for de som i juni 2021 har vært permittert i over 30 uker 1. juni 2021. Det betyr at de som per 1. juni 2021 har vært permittert i over 30 uker, skal fortsette på dagpengersom normalt. Det blir ikke noe opphold i utbetalingen av dagpengene.

Forlengelse av periode før avbrutt permittering

LO og NHO har kommet til enighet om en ny, midlertidig praktisering av hovedavtalens bestemmelser for permittering.Normalt sett kan en ansatt maksimalt tas tilbake i arbeid for 6 uker, før man anser permitteringen som avbrutt. Denne perioden er nå utvidet til 10 uker. Dette betyr at bedrifter som gjenåpner nå, kan ta ansatte tilbake i opptil 10 uker uten å formelt avbryte permitteringen. Spesielt vil dette være aktuelt for bedrifter i bransjer som risikerer nye plutselige nedstengninger, som for eksempel serveringsbransjen. Dersom bedriften må stenge igjen innen de 10 ukene, trenger bedriften da ikke å permittere på nytt. Dermed kreves det heller ikke ny varslingsperiode og ny arbeidsgiverperiode for lønn. Denne midlertidige endingen skal vare fra 8. mai til 30.september 2021.

Les flere nyheter