Selvaagbygg-gutta vant

I en enstemmig dom fra Oslo tingrett ble det tap for Selvaagbygg. Dermed er oppsigelsene til de seks bygningsarbeiderne ugyldige

Dette er en viktig seier for for de seks som gikk til sak mot Selvaagbygg.

Her er noen av konklusjonene og vurderingene fra dommen:

"Drøftelsesmøtene med de oppsagte ga dem anledning til å kommentere vurderingene som var foretatt av dem, men kartleggingen og den matematiske bruk av kartleggingsverktøyet var da allerede gjennomført og selv om det ble foretatt noen endringer ut fra det som skjedde i drøftelsesmøtene, fremstår det for retten som om påvirkningsmulighetene for den enkelte ikke var særlig stor".

"Retten ser det slik at kartleggingsskjemaene hadde så vidt mange svakheter at de ikke var egnet til utvelgelsen av overtallige og at dette må få betydning for saklighetsvurderingen. Retten viser for det første til at skjemaene inneholdt svært mange temaer, som hver for seg forutsatte at en rekke arbeidsledere skulle foreta skjønnsmessige og subjektive vurderinger. Summering av de tallene som derved framkom, måtte nødvendigvis gi en desto mer usikker sluttsum".

"Retten bemerker ellers at bedriften ikke hadde noe implementert system for oppfølging av de ansatte, som for eksempel medarbeidersamtaler".

"Slik kartleggingen foregikk, ble det ingen mulighet for de ansatte til å innrette seg etter bedriftens endrede behov eller til å kunne påvirke vurderingene utover det som skjedde i drøftelsemøtene etter at kartleggingen for lengst var gjennomført".

"Etter dette er retten kommet til at Selvaagbygg med sitt omstillingsbehov hadde saklig grunn til å fravike ansiennitet ved utvelgelse av arbeidstakere som skulle sies opp ved nedbemanning, men at framgangsmåten som ble benyttet innebar at saklighetskriteriet ble krenket. Dette medfører at oppsigelsen av Andersson, Bjørneby, Bakkland, Haddeland, Melin og Løvdal må kjennes ugyldig.

Retten finner etter dette ikke behov for å gå nærmere inn på de enkelte oppsigelsene".

Dommen ble avsagt 16.10.2009 i Oslo tingrett og kan leses i sin helhet her
Les mer om dommen på frifagbevegelse.no/magasinett