Regulering av grunnbeløpet i folketrygden fra 1. mai 2017

Grunnbeløpet i folketrygda øker fra 92 576 til 93 634 fra 1. mai 2017. Det er en økning på 1 058 kroner, som tilsvarer 1,14 prosent. I en pressemelding skriver Arbeids- og sosialdepartementet at Regjeringa og organisasjonene har drøftet tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdas grunnbeløp og pensjoner fra 1. mai 2017. Pensjonistene nekter imidlertid å signere protokollen i forbindelse med trygdeoppgjøret som regulerer inntektene til landets pensjonister. Leder i pensjonistforbundet, Jan Davidsen, sier at pensjonistforbundet ikke har fått gjennomslag for noen av sine krav, og er også misfornøyd med at trygdeoppgjøret heller ikke i år skal oversendes Stortinget for behandling før i forbindelse med statsbudsjettet i høst.

I pressemeldinga fra departementet går det videre fram blant annet følgende: "Uføretrygda og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 1,14 prosent. 

Alderspensjon under opptjening blir økt med 1,14 prosent.

Regulering av løpende alderspensjoner: Alderspensjonister får en økning på 0,38 prosent.

For alderspensjonister øker satsene for minste pensjonsnivå med 0,55 prosent. Enkelte av satsene ble også økt fra 1. september 2016. Etter økningen utgjør satsene følgende:

  • Lav sats (ektefellen har pensjon) øker fra 147 408 til 148 225 kroner
  • Ordinær sats (ektefellen/samboeren har uføretrygd eller inntekt over 2G) øker fra 170 765 til 171 711 kroner.
  • Høg sats (pensjonister med ektefelle/samboer som har inntekt under 2G) øker fra 179 748 til 180 744 kroner.
  • Særskilt sats (ektepar, forsørger ektefelle/samboer over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg) øker fra 280 337 til 281 891 kroner.

Minste årlige ytelser for uføretrygdede blir etter reguleringa:

  • Ordinær sats: 213 486 kroner (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)
  • Ordinær sats for ung ufør: 249  066 kroner (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)
  • Høy sats: 232 212 kroner (2,48 G, enslig uføretrygdet)
  • Høy sats for ung ufør: 272 475 kroner (2,91 G, enslig uføretrygda)

Grunnbeløp, uføretrygd og alderspensjon under opptjening skal reguleres i samsvar med lønnsøkningen, justert for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsøkning to år tilbake i tid.

Alderspensjoner under utbetaling skal først reguleres med den samme lønnsøkninge, og deretter blir det trukket fra 0,75 prosent.

Satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister blir regulert med den samme lønnsøkningen og deretter justert for effekten av levealdersjusteringa for 67-åringer  i reguleringsåret.

Les mer: regjeringen.no

Les også: frifagbevegelse.no