Oslo-politikerne må ta ansvar!

 

Den 16. juni i år oversendte Oslo Bygningsarbeiderforening, på vegne av 38 medlemmer, et krav til Byggmester Harald Langemyhr AS på til sammen 2 769 614 kroner. Gjenpart av kravet ble sendt Omsorgsbygg KF, som har sagt de ville betale dersom Langemyhr ikke gjorde det.

 

Våre medlemmer har fortsatt et uoppgjort krav på om lag 2 millioner kroner. Fra firmaet har vi ikke hørt noe som helst. Det har heller ikke våre medlemmer gjort. De er nå spredt for alle vinder, og for hver dag som går øker sannsynligheten for at fagforeningen mister kontakten med dem for godt. Vi mener dette har vært en bevisst linje fra firmaets side, og har av den grunn etterlyst en snarlig løsning der kommunen stiller seg solidarisk ansvarlig for ubetalt lønn, overtid og feriepenger.

 

Kravet fra Oslo Bygningsarbeiderforening er solid dokumentert, med timelister, lønnsslipper og lønns- og trekkoppgaver for hver enkelt ansatt. I den grad det overhodet hefter usikkerhet ved kravet, kan det sies å være svært forsiktig. Arbeidstilsynets rapport konkluderte for eksempel at firmaet burde betalt reise og diett for den store majoriteten av de ansatte, noe som ville gjort kravet betydelig høyere – men også mer usikkert, i og med at bosted varierte for flere av de ansatte. Ei heller har vi krevd firmaet for den husleien de har trukket fra de ansattes lønn, på 2500 kr. per måned. Dette til tross for at boforholdene ikke kan beskrives som annet enn bestialske.

 

I dag, den 9. september, møtte Oslo Bygningsarbeiderforening Omsorgsbygg KF for en ny gjennomgang av vårt lønnskrav. Omsorgsbygg KF har, i samsvar med kontraktene de har inngått med firmaet, holdt tilbake midler som skal dekke differansen mellom lønnen som er utbetalt av firmaet, og den lønna de ansatte har krav på etter den allmenngjorte Byggfagsoverenskomsten.

 

Etter dagens møte er det klart for oss at det kreves politisk handling dersom de ansatte skal få det de har krav på. Slik vi oppfatter situasjonen, kan ikke Omsorgsbygg KF innfri de ansattes krav uten at det foreligger en klar instruks fra politisk hold om at de skal gjøre det.

 

Såfremt den nødvendige politiske viljen virkelig foreligger, er det ingenting som forhindrer en snarlig løsning. Derfor har Oslo Bygningsarbeiderforening bedt byråd Merete Agerbak-Jensen om et møte snarest mulig. Vi har også fått en avtale med Finanskomiteen i Oslo Kommune den 22. september kl. 15:00, der vi vil forklare våre medlemmers sak. Om vi ikke kan få klare garantier for at Oslo Kommune virkelig er seg sitt ansvar bevisst, vil vi vurdere politiske aksjoner og mobilisering av byens fagbevegelse.

 

 

Saken:

I begynnelsen av mars i år avdekket Arbeidstilsynet, etter tips fra våre medlemmer, uverdige forhold på Byggmester Harald Langemyhrs byggeplasser Sinsen barnehage og Økern sykehjem i Oslo. De ansatte bodde under svært kummerlige forhold, og arbeidet 60-70 timers arbeidsuker uten overtidsbetaling, og uten godkjennelse fra Arbeidstilsynet slik loven krever. 60 timers arbeidsuker tolv uker i strekk var noe av det Arbeidstilsynet dokumenterte. ”Arbeidstilsynet ser alvorlig på de forholdene vi har avdekket i denne saken,” skrev avdelingsleder Pål Lund i Arbeidstilsynet Oslo på tilsynets nettsider. ”Funnene avdekket systematiske brudd på arbeidsmiljøloven og forhold knyttet til sosial dumping, og det er et stort antall arbeidstakere som er berørt av forholdene.”

Det mest graverende ved saken var imidlertid at de ansatte ble sendt ut av landet så fort sannheten kom for en dag. De ansatte selv var ikke i tvil om at dette ble gjort for å forhindre dem i å stille krav, og i å få sin versjon av fortellingen frem. Oslo Bygningsarbeiderforening måtte sende ombud ned til Torp flyplass for å komme i dialog med de ansatte før de ble sendt ut av landet, og har siden brukt betydelige ressurser på å innsamle dokumentasjon og holde kontakt med våre medlemmer, som nå befinner seg i Polen, Tyskland og Frankrike. For hver dag som går mister flere medlemmer håpet, noen mister kontakten med foreningen, og sjansene øker for at de ansatte aldri vil få det de har krav på.

En rettslig vurdering av kravet umuliggjøres for brorparten av de ansatte, som verken kan gi oss de nødvendige fullmakter for et rettskrav, eller betale kontingent. Nettopp av denne grunn har vi hele tiden uttrykt ønske om at Oslo Kommune og Omsorgsbygg KF skal være seg sitt ansvar bevisst, og utbetale de ansattes utestående lønn.

 

Den 14. mars sendte vi derfor et brev til Oslo Kommune og Omsorgsbygg KF, der vi skrev:

 

Vi forventer klare garantier for at kommunen er seg sitt ansvar bevisst. Vi henviser i den forbindelse til Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, som trer i kraft i dag, den 14. mars 2008, og som omfatter allerede inngåtte kontrakter. 

I dens § 6 om påseplikt, står det uttrykkelig at bestiller har påseplikt overfor sine leverandører. I veiledningen til paragrafen henvises det til forskrift av 8. februar 2008 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, der det heter: ”Dersom leverandøren ikkje etterlever klausulen, har oppdragsgjevaren rett til å halde tilbake delar av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen som blir tilbakehalden skal svare til ca. 2 gonger innsparinga for arbeidsgjevaren.” Oslo Bygningsarbeiderforening ser det som selvsagt at Oslo kommune ikke bare holder tilbake penger til å dekke sine egne eventuelle krav, men at kommunen også holder tilbake oppgjør til det er dokumentert at de ansatte i Byggmester Harald Langemyhr har fått utbetalt den lønna de har krav på etter norsk lov og forskrift. Dette er et krav vi vil mobilisere fagbevegelsen til å slutte opp om med aksjoner, dersom vi anser det å være nødvendig.”

 

Etter dette fikk vi klare garantier fra kommunen om at summen ville bli tilbakeholdt, og fra Omsorgsbyggs tidligere direktør kom det klare løfter om at lønna skulle utbetales. ”Dersom Harald Langemyhr ikke ordner opp nå, betaler vi,” sa daværende administrerende direktør i Omsorgsbygg, Jan-Egil Clausen, til Aftenposten 4. april i år. Byråd Merete Agerbak-Jensen forsikret på sin side den 7. juli 2008, etter at Langemyhr hadde betalt tilbake deler av beløpet, om at ”Oslo kommune er beredt til å dekke arbeidernes tilgodehavende hvis det viser seg at det Langemyhr har etterbetalt, ikke er tilstrekkelig og/eller hvis han ikke er i stand til å dekke restbeløpet” (frifagbevegelse.no 7. juli 2008: http://www.frifagbevegelse.no/magasinett/article3655200.ece).

 

Nå etterlyser Oslo Bygningsarbeiderforening en snarlig politisk løsning på problemet.