Økokrim advarer mot NUF-selskapene

Skatteparadiser.

Bruk av skatteparadiser er godt kjent fra tidligere. Men i dag har dette nådd et nivå som strekker seg langt ut over det klassiske utgangspunktet der enkelte rike borgere skjulte deler av formuen for skattefuten. Økokrim mener at i dag er aktørene langt flere på grunn av uoversiktlige og uregulerte aktører og at profitt fra en rekke grove kriminelle straffbare handlinger holdes godt og effektivt skjult i skatteparadisene. Disse skatteparadisene er effektive bindeledd mellom tradisjonell kriminalitet og lovlig økonomisk virksomhet.
NUF
I 2001 ble 228 nye NUF-selskaper registrert i foretaksregisteret. I 2007 ble det registrert 3775 NUFer. I alt er det registrert 22 833 NUF-firmaer i Norge.
Økokrim er bekymret over at kriminelle i stadig større grad fører penger ut av landet gjennom slike selskaper. NUF velges i økende grad framfor norske aksjeselskap eller enkeltpersonsforetak. Det er mye rimeligere å etablere et NUF enn et tilsvarende norsk as. Økokrim er imidlertid av den oppfatning at NUF ofte velges for å kunne drive virksomhet med begrenset ansvar og liten kontroll. Aksjekapitalen man hefter for i et NUF kan være så liten som ett pund og samtidig er NUF fritatt for revisjonsplikt hvis driftsinntektene er under 5 millioner kroner. Økokrim skriver også at de har erfaring med at NUF benyttes for å omgå ilagt konkurskarantene. Og de mener at etter hvert kan det synes som om det er hovedregelen snarere enn unntaket at det ikke drives reell virksomhet andre steder enn i Norge. Når det gjelder byggebransjen kan ikke Bygningsarbeideren i farta komme på et eneste NUF som har virksomhet i ”hjemlandet”. Være seg i England eller på Seychellene. Muligens i Polen eller i de baltiske landene.
Økokrim mener at mange i dag oppfatter NUF som en måte å organisere en norsk virksomhet på uten at man behøver å bli underlagt de betingelser og den kontroll som normalt hører med, blant annet i form av revisjon og krav til aksjekapital. Disse momentene blir også lagt stor vekt på fra de mange tvilsomme aktørene som markedsfører seg om dagen for å hjelpe til med å etablere slike selskaper.
Økokrim peker på at risikoen for økonomisk kriminalitet dermed generelt er større i NUF enn i tilsvarende norske aksjeselskap. Useriøse aktører har fått et nyttig redskap gjennom NUF-ordningen mener Økokrim. Økokrim peker også på at erfaringer fra blant annet skatteetaten og erfarne bostyrere viser en betydelig kriminalitet knyttet til NUF.
At den juridiske enheten ligger i utlandet skaper utfordringer blant annet for bostyrere, kontrollorgan, politi og påtalemyndighet i forhold til avdekking, kontroll, innfordring, etterforskning og iretteføring av forhold tilknyttet NUFene skriver Økokrim. Utfordringene er både av juridisk og ressursmessig art og forsterkes ytterligere når den juridiske enheten ligger utenfor EØS-området. F.eks Seychellene, hvor mange ”gründere” i byggebransjen har registrert sine firmaer.
Mange, mer eller (helst) mindre seriøse firmaer tilbyr i dag hjelp til opprettelse av NUF-selskaper. Et slikt firma som er svært aktive om dagen kaller seg ”Konkurs Net”. Firmaet skal angivelig tilby ”proaktive tjenester” (hva nå enn det betyr), for å hjelpe firmaer og privatpersoner som står i fare for å gå eller går konkurs. I følge E24 sier rådgiver Anne Dybo i Økokrim at dette utvilsomt er ren svindel. Og personene som er oppgitt som eksperter er fiktive. E24 har vært i kontakt med en mann som kalte seg Arvid Hildrum. Han skulle visst nok være ”uttalelsesansvarlig” for Konkurs Net. Det er sikkert mulig at det finnes noen som har dette navnet. Men E24 kunne ikke finne han i likningslistene. Dybo i Økokrim sier han ikke eksisterer. På hjemmesidene til Konkurs Net het det seg at Arvid Hildrum tidligere jobbet som skattejurist i skattedirektoratet. Når E24 snakket med ”Arvid Hildrum” sier han at det må være en liten skrivefeil, men han påstår at han har jobbet for en annen del av skattevesenet.
Nettleverandøren i Sverige har visst nok nå kasta ut Konkurs Net. Etter det E24 skriver har Økokrim en idé om hvem som står bak dette, men at det er for tidlig å si om det vil bli foretatt rettslige skritt i saken.