Fagvikar as - dets konkursbo

4. desember 2008 gikk firmaets styreleder Arnt Vidar Vågen til Asker og Bærum tingrett med oppbudsbegjæring. Det opplyses at firmaets gjeld er ca 20 mill. og eiendelene er ca 1 mill. I referat fra styremøte den 3. desember 2008 opplyses det at Fagvikar innstiller sin virksomhet fra samme dato og at 78 ansatte lovlig er sagt opp.

Retten fremmet saken og fant Fagvikar as insolvent og at vilkårene for åpning av konkurs var tilstede.
 
1. skiftesamling ble avholdt 29. januar 2009 i Asker og Bærum tingrett.
I innberetningen bemerker bostyrer at Vågen har plikt til å møte ved skiftesamlingen, jmf kkl § 108, men har fremlagt legeerklæring av 28. januar 2009 om at han ikke kan møte. Bostyrer tar dette til etterretning.
 
Etter å ha lest den foreløpige innberetningen til Asker og Bærum tingrett ser det umiddelbart ut til at Fagvikar og Arnt Vidar Vågens forretningsvirksomhet atter en gang vil bli kostbar for det offentlige og skattebetalerne.
 
Og- ikke minst- vil mange av Vågens nåværende og tidligere ansatte tape veldig mye penger. Oslo Bygningsarbeiderforening har også hatt noen medlemmer som har vært så uheldige å ha vært ansatt hos Arnt Vidar Vågen. De har bodd i Oslo, men har hatt oppdrag i det ganske land. Spesielt på Vestlandet. I kontrakten skal de ha både reise og diett. Men ingen har sett snurten av disse pengene. Dette har de ansatte bekostet sjøl.
 
Og bobestyrer vil få nok å henge fingeren i det nærmeste året. Innberetningen sier at det vil bli foretatt granskning og mulig forfølgning av en rekke krav. Videre vil det være et betydelig arbeid med behandlingen av lønnskravene.
 
Det er anmeldt i alt 40 fordringer på til sammen kr 15 654 262. Skatteetaten/ kemneren har meldt krav på til sammen kroner 13 896 755. LO/NHO ordningene har meldt krav på kr 83 049,00.
På toppen av dette kommer krav fra de ansatte. Utestående lønn, lønn i oppsigelsestida, lønn under permittering pluss oppsigelsetida og feriepenger. Og dette kan fort dreie seg om minimum 3 millioner kroner.
 
Fagvikar hadde ved konkursåpningen rundt 80 ansatte. Vågen har opplyst at disse enten var permittert fra 30.10.08 eller sagt opp ved oppsigelse av 04.12.08. Bostyrer føler seg imidlertid ikke sikker på disse opplysningene fra selskapets ledelse, i følge innberetningen. Han utelukker derfor ikke, ut fra opplysninger bostyrer har mottatt, at flere av de ansatte vil bestride å ha mottatt oppsigelsen og permitteringsvarselet.
 
Bostyrer bemerker at det har vært en omfattende gjennomtrekk av ansatte og av regnskapsopplysninger for 2007 kommer det fram at firmaet har hatt 300 ansatte. Bostyrer har grunn til å tro at tilsvarende kan gjelde for 2008.
 
Et betydelig antall av de ansatte har vært utenlandsk arbeidskraft, hovedsakelig fra Polen og Sverige. I innberetningen skriver bostyrer at han allerede nå konstaterer at et vesentlig antall personer står uten oppgitt adresse i selskapets dokumenter.
 
For vår del, etter liknende erfaringer, kan det nok slås fast at en rekke tidligere ansatte ikke vil få tilgodehavende feriepenger fra NAV lønnsgaranti. For de er rett og slett ikke mulig å oppdrive.
 
I følge innberetningen så opplyses det fra styreleder Vågen at Fagvikar skylder feriepenger for alle ansatte for 2008. Firmaet skal ha framskaffet lister over utestående lønn og feriepenger. Men bostyrer har allerede mottatt henvendelser fra mange ansatte og flere fagforeninger og mener at det allerede kan konstateres at det er flere uoverensstemmelser mellom firmaets og de ansattes oppfatning av korrekte utestående beløp. Det legges derfor til grunn at firmaet kan skylde feriepenger og lønn utover det styreleder har opplyst om overfor bostyrer.
 
Innberetningen omhandler også konkurskarantenebetingende forhold og bostyrer bemerker at det er for tidlig å konkludere vedrørende dette, men det nevnes at Vågen tidligere er ilagt konkurskarantene 3 ganger.
  • Norsk Ventilasjonsbygg. Konkurskarantene fra 06.11.1998 til 06.11.2000.
  • Bjørkhaug Bygg as. Konkurskarantene fra 08.071999 til 08.07.2001.
  • Maritim Montasje as. Konkurskarantene fra 10.05.2002 til 10.05.2004.
 
I innberetningen viser bostyrer til at det offentlige er en betydelig kreditor i forbindelse med manglende innbetaling av mva, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Videre vises det til at denne saken synes å ha en rekke forgreininger til tidligere konkurser og andre virksomheter som pågår og det kan ikke utelukkes at det foreligger straffbare forhold. Bostyrer ser det derfor som viktig at bobehandlingen blir så grundig som mulig.
Det vises til i innberetningen at boet har noen frie midler til videre behandling, men bostyrer mener at det er hensiktsmessig at retten innvilger garanti for videre bobehandling, øremerket borevisor med kr 100 000 kroner, under Justisdepartementets særskilte garantiordning.
 
Det ser ut for oss at bostyrer har lagt til grunn en omfattende og meget grundig behandling av dette konkursboet.
Fagbevegelsen rundt om i dette landet har slitt med Arnt Vidar Vågen og hans ulike firmaer i en årrekke. Også mens han hadde konkurskarantene. Du behøver ikke ha formelle verv for å ha hånda på rattet.
Vi leser innberetningen slik at bostyrer er meget klar over hva slags miljø dette er. Og da får vi håpe han får tilført nok midler til å sluttføre bobehandlingen på en best mulig måte.
 
Vi stiller oss imidlertid meget undrende til at det offentlige kan ha utestående skatter og avgifter på i underkant av 14 millioner kroner. I hans forrige konkurs for halvannet år siden var det et skattekrav på nær 7 millioner kroner. Og da er vi oppe i over 20 millioner kroner. Hvorfor finnes det ikke et kontrollregime i dette landet som vil eller kan stoppe denne type virksomhet? Er det kanskje å betrakte som gründervirksomhet og innovativt? Og dermed aktverdig, men bare har vært litt uheldig? Dette har pågått i årevis!
 
Det hadde nok vært mulig å bygge både en og kanskje flere barnehager med de pengene Vågen og hans kompanjonger har unndratt i skatter og avgifter de siste årene.
 
Og de er ikke åleine der ute!