Færre anmeldt for trygdesvindel

Totalt er det anmeldt trygdesvindel for 233 millioner kroner, og det er en  nedgang siden 2015. Nesten halvparten av beløpet gjelder svindel av dagpenger. Flertallet av de anmeldte har jobbet uten å informere NAV. A-ordningen som kom i 2015 krever at arbeidsgivere leverer inntektsopplysninger for sine ansatte hver måned. NAV har tilgang til denne informasjonen og har avdekket rundt 60 prosent  av sakene ved å sammenlikne disse opplysningene med informasjon brukeren selv har gitt til NAV.

Arbeidsmarkedskriminalitet
Mange av de største sakene gjelder arbeidsmarkedskriminalitet. Et fellestrekk ved slike saker er at velferdsmidler utnyttes for å redusere lønnskostnader, noe som gir virksomheten et konkurransefortrinn. 126 personer ble anmeldt for slik kriminalitet for til sammen 47,8 millioner kroner. Av disse er 20 personer anmeldt for medvirkning. I mange tilfeller har arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeidet om svindelen. 

En av de største sakene gjelder svindel av til sammen 1,4 millioner kroner der arbeidsgiver og arbeidstaker har samarbeidet for å få utbetalt sykepenger, dagpenger og foreldrepenger.

Les mer: nav.no