Bygningsferien 2009

Fellesforbundet og BNL anbefaler at bygningsferien 2009legges til uke 28, 29 og 30. Dette er en anbefaling fra organisasjonene.
Sommerferien er dermed lagt til perioden fra og med mandag 6. juli til og med fredag 24. juli.

I protokoll fra 1. oktober er også øvrige feriedager plassert innenfor ferieåret 2009:

År 2008 den 1.oktober ble det holdt forhandlingsmøte mellom Fellesforbundet og BNL om anbefalt plassering av bygningsferien ferieåret 2009.


Tilstede:

Fra Fellesforbundet: Halvor Langseth

Fra BNL: Ole Lykke Kjernlie

Partene drøftet plassering av bygningsferien for ferieåret 2009. Partene understreker at plasseringen er en anbefaling fra organisasjonene.

Fellesforbundets representant har innledningsvis denne anmerkning:
Når det gjelder feriefastsettelse sier ferielovens § 6 (1) at arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker eller deres tillitsvalgte, i god tid før ferien skal drøfte fastsettelse av feriefritiden.
For øvrig viste forbundets representant til ferielovens § 7 (2) som sier at restferie
(7 virkedager) av arbeidstakeren kan kreves gitt samlet i ferieåret. Tilsvarende gjelder også den avtalefestede ferie, jfr. FOB bilag 7 pkt B.

Partene anbefalte deretter at ferien, 21 virkedager og 4 avtalefestede feriedager, samlet 25 feriedager (basert på 5 dagers arbeidsuke) plasseres på følgende måte:

1. Fredag 2. januar (1 feriedag)

En feriedag legges til fredag 2. januar.

2. Påsken 2009 (3 feriedager)

For påsken anbefaler partene at 3 feriedager legges til mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken.

3. Fredag 22. mai (1 feriedag)

Partene anbefaler at en feriedag legges til fredag 22. mai.

4. Sommerferien 2009 (hovedferie – 3 uker, 15 feriedager)

Sommerferien 2009 anbefales lagt til tiden fra og med mandag 6. juli til og med fredag
24. juli. (Uke 28, 29 og 30).

Annen plassering av ferien ved lokal avtale.
Ferieplasseringen er en anbefaling fra organisasjonene. Hvis man i bedriften ønsker en annen plassering av sommerferien ut fra lokale eller arbeidsmessige forhold, bør det skje ved at BNLs medlemmer som er bundet av Fellesoverenskomst for byggfag samordner ferieavviklingen lokalt i samarbeid med de lokale foreninger.
 


5. Jule- og nyttårshelgen 2009 (3 feriedager)

Når det gjelder arbeidsdager i jule- og nyttårshelgen anbefaler partene sine respektive medlemmer at 3 feriedager plasseres slik: mandag 28, tirsdag 29. desember og onsdag 30. desember.
Nyttårsaften er fridag etter overenskomsten.

6. Øvrige feriedager (2 feriedager)

Plassering av øvrige 2 feriedager avtales lokalt.

7. Avtalefestede feriedager
Når det generelt gjelder de feriedager som partene avtalte å iverksette ved tariffrevisjonen 2000 viser partene til FOB, bilag 7 Ferie m.v. pkt. B om fastsettelse av tidspunkt for den avtalefestede ferien.

8. Ekstra ferieuke for arbeidstakere over 60 år
Etter ferieloven har arbeidstakere som er fylt 60 år før 1. september 2009 rett til en ukes ferie (den 5. ferieuken).
LO og NHO er enig om følgende når det gjelder den 5. ferieuken:
”Det er forutsetningen at arbeidstakernes ønsker når det gjelder avviklingen av ekstra ferie imøtekommes så langt som mulig.
Hovedorganisasjonene er imidlertid enige om at ekstra ferie for eldre arbeidstakere ikke kan kreves lagt til et tidspunkt som skaper vesentlige vanskeligheter for produksjon eller systematisk ferieavvikling for bedriftens arbeidsstokk som helhet. Hvor dette er tilfelle har bedriften rett til å kreve at arbeidstakeren velger et annet tidspunkt for avviklingen av sin ekstraferie”.
Når det gjelder deling av ekstraferien, viser partene til Ferielovens § 5 (2), hvor det sies at dersom ekstraferien deles, så kan arbeidstakeren bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke.

9. Opparbeiding
For å unngå skoft i forbindelse med såkalte ”inneklemte virkedager”, kan det være hensiktsmessig å opparbeide rett til ekstra fridager(er). Opparbeidelse avtales mellom bedriften og arbeidstakernes tillitsvalgte.
For at bedriften skal unngå å betale overtidsgodtgjørelse ved opparbeiding må det uttrykkelig fremgå av avtalen – som bør være skriftlig – at det ikke betales overtidsgodtgjørelse,
jfr. § 10-10 i Hovedavtalen.

10. Koordinering av ferie med grupper utenfor bygg- og anleggsfagene
Andre grupper som er avhengig av ferieavviklingen i bygg- og anleggsfagene må få mulighet til å innrette seg på hensiktsmessig måte. Partene vil derfor gi en kort orientering i sine medlemsblader om hvordan ferien er anbefalt gjennomført i 2009.

 

 

Ole Lykke Kjernlie/s Halvor Langseth/s