Dommer

Dom i arbeidsretten i spørsmålet om likebehandling i bemanningsforetak

LO og Fellesforbundet fikk fullt medhold i spørsmålet om likebehandling i bemanningsforetak. Arbeidsretten ga Fellesforbundet rett i at partene i fronfagsoppgjøret i 2012 tariffesta likebehandlingsregler, og at tariffestinga ikke åpnet for å gjøre unntak fra dette slik NHO og Norsk Industri nedla påstand om. Dom ble avsagt 03.04.2017 

Bergen tingretts dom i saken om fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag

En enstemmig dom i Bergen Tingrett gir seks polske arbeidere i bemanningsselskapet Clockwork Bemanning as medhold i at når du er fast ansatt skal du også ha fast lønn. De seks arbeiderne er medlemmer i Unionen fagforening. Dom ble avsagt 24.03.2017

Arbeidsrettens dom Monica N Okpe vs DHL Supply Chain
En enstemmig arbeidsrett slo 06.03.2012 fast at avskjeden av Monica Nkechi Okpe er tariffstridig og ugyldig. Arbeidsretten har gitt henne full oppreisning. NHO og DHL har tapt på alle punkter. I tillegg må DHL Supply Chain betale henne 340 000 kroner i erstatning.
------------------------------------------------------------------------------------------
EFTA-domstolens dom mot tariffnemnda v/ Staten, 23.01.2012
Det er ikke lov å allmenngjøre bestemmelser om reise, kost og losji, men det er lov å allmenngjøre arbeidstida slås det fast i dommen.
Dommen gjelder rettssaken ni verft, Norsk Industri og NHO har reist mot staten. Arbeidsgiverne mener at allmenngjøringa av Verkstedoverenskomsten fra 2008 strider mot EU-retten. Efta-domstolen gir arbeidsgiverne delvis medhold. Utstasjoneringsdirektivet, som skal sikre utenlandske arbeidere samme lønns- og arbeidsvilkår som de innenlandske, tillater ikke å allmenngjøre bestemmleser om betaling av reise, kost og losji, med mindre "dette kan rettferdigjøres på grunnlag av bestemmelsen om offentlig orden".
----------------------------------------------------------------------------------------

Bekken & Strøm led nederlag
Bekken & Strøm led nederlag på alle punkter i sitt forsøk på å bruke rettssystemet til å stanse sympati- og boikottaksjonene mot den streikerammede bedriften.

Både Handel og Kontor og Transportarbeiderforbundets varslede sympatiaksjon og HK og Fellesforbundets oppfordring om å boikotte bedriften, som nekter å undertegne tariffavtale, er lovlige, heter det i dommen som Oslo tingrett kunngjorde 26.01.2011.

Tingrettens dom kan du lese her
------------------------------------------------------------------------------------------

Ni verft, NHO og Norsk Industri tapte på alle punkter mot tarifffnemnda

Oslo tingrettt mener at

  • Allmenngjøringsforskriften ligger innenfor allmenngjøringsloven, også i ly av EØS-retten
  • Forskriften er forenlig med EØS-retten fordi den er forenlig med EUs utsendingsdirektiv
  • Det er uansett ikke påvist forhold som  innebærer ugyldighet etter EØS-avtalens artikkel 36

"Retten er videre av den oppfatning at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil som medfører at forskriften er ugyldig, ei heller at det er mangler ved Tarifffnemndas skjønnsutøvelse som kan medføre ugyldighet".

Tingrettens dom kan du lese her
-------------------------------------------------------------------------------------

Viktig dom gir retningslinjer for avlønning:
Fakta: Saken gjaldt en tvist om gyldigheten av et vedtak fattet av Direktoratet for arbeidstilsynet i en klagesak over pålegg gitt etter allmenngjøringsforskriften. Arbeidstilsynet ga firmaet pålegg fordi det ikke betalte ansatte minstelønn etter allmenngjøringsforskriften. Firmaet tapte på alle punkter i Oslo tingrett.

Norwegian Service Team Baltija UAB er et baltiskregistrert firma, lokalisert i Vilnius i Litauen. Firmaet eies av Norwegian Service Team Industries as, som er morselskapet i NST-gruppen. Morselskapet og de øvrige datterselskaper er alle registrert i Haugesund.

I arbeidsavtalen med NSTB het det blant annet at "når de ansatte blir sendt på jobb for å utføre oppdrag for selskapets kunder i Norge, må de selv bære kostnadene for reise, kost og losji".

Retten har blant annet følgende merknader til dette: "dersom det forhold at en utenlandsk arbeidstaker tar arbeid i et utenlandsk selskap for utelukkende å utføre arbeid i Norge, skulle føre til at § 6 (i allmenngjøringsforskriften) ikke kommer til anvendelse, ville det være svært enkelt å omgå og uthule hele formålet om likeverdige lønns - og arbeidsbetingelser".

Les hele dommen her